Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov

 

podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

I. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov: JUDr. Iva Dudášová
Sídlo: 84101 Bratislava-Dúbravka, Pri Hrubej lúke 3634/1
IČO: 52631559

Tel.: +421944117558
E-mail: info@cite.sk
Web: www.cite.sk

II. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov v podmienkach jazykovej školy:

1 Označenie (názov) činnosti: Jazykové kurzy
Účel spracúvania Evidencia zákazníkov o jazykové kurzy, vybavovanie ich žiadostí o jazykové kurzy a vykonávanie jazykových kurzov
Právny základ Predzmluvný a zmluvný vzťah (FO)
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (PO)
Opis kategórií dotknutých osôb Zákazníci, zákonní zástupcovia, ak účastníkmi kurzov sú deti
Opis kategórií osobných údajov Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje (tel.č., e-mail), vek, typ kurzu, jazyková úroveň, dochádzka na kurze, osobné údaje, ktoré dotknutá osoba uvedie v prihláške a ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak
Lehoty na vymazanie 5 rokov
2 Označenie (názov) činnosti: Prezentovanie jazykových kurzov
Účel spracúvania Prezentovanie činnosti jazykovej školy a jazykových kurzov
Právny základ Súhlas dotknutej osoby s vyhotovením a zverejnením fotografie počas účasti na kurze
Opis kategórií dotknutých osôb Zákazníci, zákonní zástupcovia, ak účastníkmi kurzov sú deti
Opis kategórií osobných údajov Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä fotografie, menom, priezvisko, adresa, typ a čas kurzu, popis fotografie
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak
Lehoty na vymazanie 5 rokov
3 Označenie (názov) činnosti: Preklady textov
Účel spracúvania Evidencia zákazníkov o preklady textov, vybavovanie ich žiadostí o preklady textov a vykonávanie prekladov textov
Právny základ Predzmluvný a zmluvný vzťah (FO)
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (PO)
Opis kategórií dotknutých osôb Zákazníci
Opis kategórií osobných údajov Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, osobné údaje, ktoré dotknutá osoba uvedie v žiadosti o preklad a ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak
Lehoty na vymazanie 5 rokov
4 Označenie (názov) činnosti: Darčekové poukazy
Účel spracúvania Vydávanie darčekových poukazov
Právny základ Predzmluvný a zmluvný vzťah
Opis kategórií dotknutých osôb Zákazníci darčekových poukazov
Opis kategórií osobných údajov Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje (tel.č., e-mail), typ a hodnota poukazu, osobné údaje, ktoré dotknutá osoba uvedie v žiadosti o poukaz a ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak
Lehoty na vymazanie 5 rokov
5 Označenie (názov) činnosti: Marketing
Účel spracúvania Vykonávanie marketingových činností, oslovovanie zákazníkov, zasielanie marketingových ponúk
Právny základ Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pri existujúcich zákazníkoch v súlade s § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Súhlas dotknutej osoby pri ostatných spôsoboch marketingu a pri potencionálnych zákazníkoch, ktorí prejavia záujem o ponuky
Opis kategórií dotknutých osôb Zákazníci, potencionálni zákazníci
Opis kategórií osobných údajov Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje (tel.č., e-mail) s cieľom dosiahnuť účel spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak
Lehoty na vymazanie 5 rokov
6 Označenie (názov) činnosti: Ekonomika, účtovné doklady
Účel spracúvania Ekonomická agenda, spracovanie účtovných dokladov a plnenie povinností v oblasti účtovníctva
Právny základ Osobitné zákony, najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a iné osobitné zákony súvisiace so správou účtovných dokladov a plnením povinností v oblasti účtovníctva
Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci, zamestnanci zmluvných strán, klientov a dodávateľov tovarov a služieb, klienti a iné fyzické osoby v záväzkovom vzťahu so spoločnosťou
Opis kategórií osobných údajov Osobné údaje v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov Daňový úrad 

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Lehoty na vymazanie 10 rokov
     
7 Označenie (názov) činnosti: Registratúra
Účel spracúvania Správa prijatej a odoslanej pošty (korešpondencie)
Právny základ Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Opis kategórií dotknutých osôb Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie (fyzické osoby), osoby uvedené v predmete korešpondencie
Opis kategórií osobných údajov Osobné údaje súvisiace so správou registratúry, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, predmet korešpondencie a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak
Lehoty na vymazanie 10 rokov
8 Označenie (názov) činnosti: Dodávateľské vzťahy
Účel spracúvania Spracúvanie (kontaktných) osobných údajov zamestnancov dodávateľov/ zmluvných partnerov v rámci dodávateľských / zmluvných vzťahov
Právny základ Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Opis kategórií dotknutých osôb Zamestnanci dodávateľov alebo zmluvných partnerov
Opis kategórií osobných údajov Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, adresa pracoviska, kontaktné údaje (tel.č., e-mail) a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania
Kategórie príjemcov Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak
Lehoty na vymazanie 5 rokov
9 Označenie (názov) činnosti: Práva dotknutých osôb
Účel spracúvania Vybavovanie žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva
Právny základ Nariadenie č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Opis kategórií dotknutých osôb Fyzické osoby, ktoré si uplatnia svoje práva ako dotknuté osoby
Opis kategórií osobných údajov Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté osoby uplatnili svoje práva, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby
Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sa týkajú výkonu práv dotknutých osôb
Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sa týkajú výkonu práv dotknutých osôb
Kategórie príjemcov Úrad na ochranu osobných údajov SR 

Iný prevádzkovateľ pri oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením osobných údajov

Iný oprávnený subjekt v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia č. 2016/679 (GDPR) v spojitosti s § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Lehoty na vymazanie 5 rokov

Osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb alebo od iných osôb a orgánovv súlade s GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie jednotlivých účelov spracúvania.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Osobné údaje poskytujeme výlučne len v prípade plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov voči orgánom verejnej moci. Prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám neuskutočňujeme, takýto prenos ani nezamýšľame vykonávať. Rovnako nevykonávame spracúvanie osobných údajov, ktoré by bolo založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, profilovanie a ani neposkytujeme služby informačnej spoločnosti.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanovia osobitné predpisy alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

III. Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov je vo všeobecnosti možné si prostredníctvom žiadosti uplatniť nasledovné práva dotknutých osôb:

  • právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
  • právo na prístup k osobným údajom, vrátane relevantných informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov,
  • právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
  • právo na výmaz osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, sme oprávnení vykonať opatrenia na overenie totožnosti, dotknutej osoby napríklad vyžiadaním si dodatočných údajov a informácií, prípadne aj predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu totožnosti dotknutej osoby alebo iným vhodným spôsobom podľa povahy veci.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.