ŠKOLA
Jazyková škola La Cité s. r. o., IČO: 55 389 139, s miestom podnikania: Krížna 44, 83102, Bratislava 4, (ďalej len „Škola“) zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 169264/B, poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Školou a študentom jazykových kurzov (ďalej len „študent“) a sú pre zúčastnené strany záväzné.

PRIHLÁSENIE – uzatvorenie zmluvy
Zmluvný vzťah medzi Školou a Študentom vzniká na základe registračnej prihlášky (e-mailom) a jej potvrdenia zo strany Školy (e-mailom). Prihlásenie do kurzu je záväzné. Študent môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 dní pred dňom zahájenia kurzu, a to písomne emailom na našu adresu info@cite.sk. Prípad odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení je upravený v bode 4. (Odstúpenie od zmluvy)

PLATBA
1) Ceny kurzov sú uvedené na www.cite.sk a zahŕňajú študijné materiály a možnosť požičiavať si knihy, ktoré sú k dispozícii v učebni Školy.
2) Kurzovné, ktoré je splatné najneskôr deň pred zahájením kurzu, je možné hradiť:
– V hotovosti najneskôr v deň zahájenia kurzu
– Bankovým prevodom na účet Školy
3) Číslo účtu Školy je SK38 8330 0000 0026 0255 5387, variabilným symbolom je číslo faktúry.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1) Podmienky pre odstúpenie od zmluvy a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
– Stornovanie kurzu do zahájenia kurzu je možné bez poplatku.
– Stornovanie kurzu v prvých dvoch týždňoch kurzu je 50 % z kurzovného.
– Stornovanie kurzu po prvých dvoch týždňoch kurzu je 100 % z kurzovného.
2) Škola si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, lektora, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.)
a) Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný.
b) V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Školou, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného na jeho účet do 7 dní odo dňa oznámenia čísla účtu Škole.

ZMEŠKANÉ HODINY
Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Škola žiadnu finančnú kompenzáciu.

ZRUŠENIE INDIVIDUÁLNYCH HODÍN
Individuálne hodiny je možné zakúpiť po 5 alebo 10 hodinách.
Je možné rušiť najneskôr 24h pred ich konaním. V opačnom prípade dochádza k zaúčtovaniu hodiny v rámci predplateného balíka hodín.
Individuálne hodiny je nutné minúť do 4 mesiacov od ich zaplatenia. Po 4 mesiacoch nevzniká nárok na vrátenie pomernej časti nevyužitých hodín z balíčka hodín.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ŠKOLY
a) Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov Školy alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
b) Škola je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.
c) Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK
Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

DNI PRACOVNÉHO POKOJA
Počas dní pracovného pokoja (štátne sviatky, nedele ako aj ďalšie oficiálne celoštátne stanovené dni pracovného pokoja) sa nevyučuje. Dni pracovného pokoja sú zohľadnené v rozvrhu kurzov tzn. študent absolvuje počet hodín kurzu, za ktoré si zaplatil. Školské prázdniny nepatria medzi dni pracovného pokoja. O prípadných ďalších prázdninách a voľných dňoch bude Študent informovaný priamo na kurze, prostredníctvom SMS, alebo e-mailom. Prázdniny a voľná nie sú zahrnuté do hodinovej dotácie kurzu, tzn. že je s týmito dňami počítané vopred a študent o žiadne hodiny nepríde. Voľné dni sú prehľadne uvedené v harmonograme výučby, ktorý obdrží každý účastník na začiatku kurzu.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Školy sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

STATUS ŠTUDENTA
Účastníkovi kurzu z navštevovania kurzov nevyplýva nárok na status študenta a s ním spojené sociálne výhody, ako zdravotné a sociálne poistenie a podobne.

ZODPOVEDNOSŤ
Spoločnosť nezodpovedá za ujmu na zdraví a majetku účastníkov kurzu.

TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ PLATNÉ OD 1.9.2023